Genome-wide association study in Han Chinese identifies four new susceptibility loci for coronary artery disease..

19. júní 2020

Lu X, Wang L, Chen S, He L, Yang X, Shi Y, Cheng J, Zhang L, Gu CC, Huang J, Wu T, Ma Y, Li J, Cao J, Chen J, Ge D, Fan Z, Li Y, Zhao L, Li H, Zhou X, Chen L, Liu D, Chen J, Duan X, Hao Y, Wang L, Lu F, Liu Z, Yao C, Shen C, Pu X, Yu L, Fang X, Xu L, Mu J, Wu X, Zheng R, Wu N, Zhao Q, Li Y, Liu X, Wang M, Yu D, Hu D, Ji X, Guo D, Sun D, Wang Q, Yang Y, Liu F, Mao Q, Liang X, Ji J, Chen P, Mo X, Li D, Chai G, Tang Y, Li X, Du Z, Liu X, Dou C, Yang Z, Meng Q, Wang D, Wang R, Yang J, Schunkert H, Samani NJ, Kathiresan S, Reilly MP, Erdmann J; Coronary ARtery DIsease Genome-Wide Replication And Meta-Analysis (CARDIoGRAM) Consortium, Peng X, Wu X, Liu D, Yang Y, Chen R, Qiang B, Gu D. Nat Genet. 2012 Jul 1;44(8):890-4.